Vertalingen naar de Kaart

Gunneman GIS & Geomatics richt zich op het vertalen van de informatiebehoefte naar de kaart. 

Hiervoor hebben we twee diensten in het leven geroepen: de Transformatie GIS diensten gebaseerd op de software FME, en de Participatie GIS diensten gebaseerd op de software Maptionnaire.

Terwijl de Transformatie GIS diensten zich richten op het transformeren van bestaande data naar bruikbare geografische informatie, een tamelijk uitgebreid informatieproces dat om deze reden apart wordt uitgelegd, richten de Participatie GIS diensten zich op de het inwinnen van de ruimtelijke belevingen van burgers (en andere participanten).

Participatie GIS Diensten

Participatie GIS is gebaseerd op ruimte en de beleving daarvan. Maptionnaire is daarbij dé software om participatie te stimuleren. Maptionnaire is online participatie software voor het opstellen van enquêtes waarbij óók (eigen) kaartmateriaal ingezet kan worden.

Het principe van Maptionnaire is heel simpel: eerst wordt er een enquête opgesteld door een gemeente of andere organisatie. Vervolgens vullen de burgers (of andere participanten) de enquête via hun computer of smartphone in. Bij de derde stap kan de organisatie de responsdata verder onderzoeken, en bijvoorbeeld warmtekaarten genereren om te zien wat het draagvlak voor bepaalde respons is. Bij de allerlaatste stap worden de uitkomsten van de analyses besproken, in het openbaar of juist besloten, om zo een dialoog tussen de burgers en de overheden te houden of tot een gedegen besluit te komen.

Onder de rubriek Voorbeelden uit de Markt kunt u over een uitgevoerde pilot op de middelbare school Mijdrecht lezen. U kunt ook zelf ervaren hoe participatie GIS werkt. Op www.maptionnaire.com/demo  kunt u een korte demo volgen en daarbij de mogelijkheden van Maptionnaire verder onderzoeken. U kunt ook zelf een enquête opstellen door u te registreren op www.maptionnaire.com en vervolgens zelf het gebruikersgemak ervaren.

Gunneman GIS & Geomatics verkoopt licenties van Maptionnaire. Hierbij zit een training inbegrepen. Daarnaast zorgen wij voor ondersteuning voor het gebruik van Maptionnaire en helpen wij in de eventuele implementatie van de responsdata in de bestaande IT-voorziening.

Transformatie GIS diensten

Geografische informatie is alleen bruikbaar als deze betrouwbaar is, als deze inzicht biedt én als deze aansluit op de doelgroep. Gunneman GIS & Geomatics adviseert en begeleidt organisaties daarom gedurende het hele informatieproces, van het in kaart brengen van de informatiebehoeften, naar het opzetten van de juiste informatiestromen tot het ontsluiten van de geografische informatie.

Elke vraag omtrent de transformatie van bestaande data naar bruikbare geografische informatie kunnen wij dan ook beantwoorden met het informatieproces. Door het volgen van de verschillende stappen in het informatieproces, zoals hieronder beschreven, stellen wij een plan van aanpak voor. Door deze manier van werken garanderen wij dat de geografische informatie betrouwbaar zal zijn, inzicht biedt én aansluit op de doelgroep.

Dit is het informatieproces:

 

In gesprek

Het doel van dit gesprek is om uw vraagstukken helder (bij ons) in beeld te krijgen. Vervolgens zullen wij bekijken hoe deze vraagstukken beantwoord kunnen worden door een van onze diensten. Gunneman GIS & Geomatics deelt graag haar kennis en expertise en werkt ook samen met andere partijen. Dit gesprek is geheel vrijblijvend.

Informatiebehoeften op de kaart

Het kan zijn dat binnen uw organisatie onduidelijk bestaat aan welke (geografische) informatie behoefte is. Door gericht gesprekken aan te gaan binnen uw organisatie, met u, uw afdeling of specifieke gebruikersgroepen,  worden de informatiebehoeften in kaart gebracht. Deze worden vervolgens gerapporteerd.

Als er vervolgens gekozen wordt voor een vervolgtraject zal er een keus gemaakt worden welke informatiebehoeften in kaart gebracht dienen te worden. Wij kunnen u daarin adviseren.

Analyse van bestaande data

In deze stap wordt de status van bestaande data nader onderzocht. Door in technische analyses zowel kwantitatieve als kwalitatieve aspecten mee te nemen ontstaat er een eerste beeld over eventuele vervolgstappen.

Deze stap wordt doorlopen als ingangscontrole, maar kan ook op zichzelf staan. In dat geval worden de bevindingen van de analyse overgedragen in de vorm van bijvoorbeeld een presentatie of een rapport.

Specificaties en Logische Datamodellen

Na de analyse van bestaande data en het weten van de informatiebehoefte kunnen er specificaties en/of eventueel logische datamodellen opgesteld worden.

Voor de specificaties van het eindproduct kan het nodig zijn om het een en ander te onderzoeken. Voor zware berekeningen zal bijvoorbeeld onderzocht moeten worden wat de maximaal haalbare resolutie is voor het genereren van rasterbeelden. Ook kunnen er hierbij zekere technische specificaties omschreven worden om zo het gebruikersgemak te vergroten.

Mogelijke datamodellen worden onderzocht voor het gebruik van de (toekomstige) informatievoorziening. De informatiestructuur wordt strategisch gekozen zodat deze zo goed mogelijk aansluit bij de doelgroep. Tegelijkertijd wordt er ook rekening gehouden met de administratieve last voor het bijhouden van de data.

Data Transformatie

Nu het weten van de specificaties en/of het logisch datamodel kan de transformatie van bestaande data naar bruikbare informatie plaats vinden. In deze stap wordt de optimale route van A naar B nader onderzocht en vastgesteld. Voor handmatige bewerkingen worden richtlijnen en processen vastgesteld zodat menselijke fouten ondervangen kunnen worden. Ook wordt er onderzocht welke informatiestromen automatisch gerealiseerd kunnen worden, en welke voorbereidingen daarmee eventueel gepaard gaan.

Automatisering

Automatisering kan in principe op twee verschillende manieren plaats vinden: door het schrijven van computerprogramma’s en door het ontwikkelen van (voorgeprogrammeerde) transformatiemodellen. Het voordeel van het gebruik van transformatiemodellen is dat deze makkelijker aangepast kunnen worden, er geen kennis van programmeertalen nodig is en dat de modellen gemakkelijk over zijn te dragen aan anderen.

Bij de ontwikkeling van transformatiemodellen wordt gebruik gemaakt van ETL-software zoals de bekende software FME en ArcGIS Model Builder. De automatische oplossingen kunnen geleverd worden met handleiding.

Ontsluiting en Visualisatie

Het eindproduct is niet de (geografische) informatie zelf, maar de ontsluiting en de visualisatie daarvan. Gunneman GIS & Geomatics helpt bij het aansluiten van de informatie op centrale servers en het visualiseren van de geografische informatie op bestaande of nieuwe visualisatiesystemen. Ook kunnen Dashboards ontwikkeld worden met bijvoorbeeld Tableau software.

Voorbeelden uit de markt

Participatie GIS op een middelbare school

Participatie GIS kan op vele thema’s en voor vele doelgroepen ingezet worden. Zo kan participatie GIS ook ingezet worden voor een middelbare school.

Allereerst konden de leerlingen zelf vragen bedenken die zij beantwoord zouden willen hebben als zij nieuwe op school zouden komen, of vragen waarmee ze de school zouden kunnen verbeteren. Dit leverde veel goede vragen op. Zo ontstonden er vragen als: “Welke plek moet je vermijden?”, “Waar kun je chillen?”, of “Waar op school kunnen er verbeteringen plaatsvinden?” Vervolgens is aan de hand van deze vragen een enquête opgezet waarbij een simpele plattegrond gerefereerd werd naar de kaart. De leerlingen konden vervolgens alle vragen zelf beantwoorden en maakten daarbij gebruik van de gerefereerde plattegrond.

Na het beantwoorden van alle vragen is vervolgens de responsdata geanalyseerd. Zo kwam héél duidelijk naar voren dat de plek om te vermijden een smalle loopbrug tussen twee gebouwen is waarbij iedereen tegen elkaar op botst. Ook vonden veel leerlingen een specifiek lokaal het mooiste lokaal van de school. Dit lokaal ligt op de eerste verdieping en heeft een mooi uitzicht over water.

Met deze pilot is het gelukt om de belevingen (van de ruimte) van de middelbare school van leerlingen in te winnen. Het is op dit moment onduidelijk of er nog verder acties worden ondernomen, al waren enkele leerlingen voorstander om de resultaten te presenteren bij het schoolbestuur.

De enquête kan bekeken worden op www.maptionnaire.com/972 .

SLide 1Herstructurering van de oevergegevens

Een overheidsorganisatie was veel tijd kwijt aan het opzoeken van oevergegevens. Op verzoek van een overheidsorganisatie heeft Gunneman GIS & Geomatics het informatieproces voor het bijhouden van de oevergegevens onderzocht.

Tijdens gesprekken met verschillende afdelingen werd er een eerste beeld gevormd van de informatiebehoeften van het oeverbestand. Terwijl de afdeling voor beheer en onderhoud vooral behoefte had aan informatie omtrent de oeverconstructie en de eventueel te vervangen onderdelen, had de afdeling beheer en beleid vooral behoefte aan informatie omtrent het eigendomsrecht en de verwachte levensduur.

Verdere analyse van de bestaande data gaf aan dat er met verschillende bestanden gewerkt werd en een aantal kolommen niet consistent ingevuld werden. Ook werden de verschillende oeverconstructiedelen benoemd met nummers die zonder bouwtekening geen betekenis hadden.

Om uitzoekwerk te verminderen werd er besloten om in het informatiemodel de verschillende bestanden te herstructureren tot een enkel bestand. Een aantal kolommen konden gecombineerd worden tot een enkele kolom zodat de vulling van de kolommen verbeterde. Verder werden de bouwtekeningen verbonden via een link met de kaartinformatie en zijn de oeverconstructiedelen vernoemd tot herkenbare namen, zoals bijvoorbeeld “damwand” en “gording”.

Het resultaat is een breed gedragen oeverbestand met een logische informatiestructuur. Door het instellen van een informatiekeuzemodel zal het bijhouden van de informatie in de toekomst éénduidig worden.

29210715_mlVan richtlijnen naar kaartinformatie

Er bestaan verschillende richtlijnen voor het onderhouden van de diepte voor de vaarwegen in Nederland en in Europa. Deze richtlijnen staan samengevat als maten in tabellen in naslagwerken. Aan de hand van de vaarwegklasse kunnen de juiste maten opgezocht worden.

Voor een overheidsorganisatie was deze informatie niet toereikend. In een gesprek kwam naar voren dat de maten niet tastbaar genoeg waren en dat daarom de wens bestond om deze richtlijnen te vertalen naar de kaart. Op deze manier kan in één oogopslag gezien worden waar welke diepte gehanteerd moet worden. Ook bestond er de wens om voor de ligplaatsen een in- en uitvoeg(diepte)strook te vertalen naar diezelfde kaart. Verder wilde men de resulterende vaarwegprofielen te vergelijken met de gemeten bathymetrische kaart zodat er inzicht ontstaat waar er gebaggerd dient te worden.

In een uitgebreid en automatisch transformatiemodel werden verschillende bestanden ingelezen. De combinatie van deze geografische data werd gebruikt voor het automatisch genereren van vaarwegdiepteprofielenbestand. Na conversie naar beeldmateriaal werden de vaarwegdiepteprofielen vergeleken met de bathymetrische kaart en werd er een diepteverschillenbestand gegenereerd.

Voor het beste resultaat was er gekozen om de in- en uitvoeg(diepte)stroken handmatig in te tekenen, alvorens deze in te laten voeren in het automatische transformatiemodel. Het automatische transformatiemodel is ontwikkeld in de software FME en ArcGIS Model Builder en wordt uitgevoerd na elke verandering in het ligplaatsenbestand. Op deze manier is de kaart altijd up-to-date.

32218252_mlAutomatische inventarisatie van beheerobjecten

Ieder jaar werd er bij een overheidsorganisatie de normkosten opgesteld. Gezien deze organisatie data-gedreven is werden deze gebaseerd aan de hand van een selectie van beheerobjecten binnen het Geografisch Informatie Systeem (GIS). De afgelopen jaren gebeurde dit handmatig. De organisatie had echter de wens om deze arbeidsintensieve inventarisatie zoveel mogelijk te automatiseren.

Daarnaast bestond er de wens om de inventarisatie ook per weg- of vaarwegtraject weer te geven en te ontsluiten in een Dashboard. Op deze manier kunnen gebruikers één of meerdere trajecten selecteren en direct zien hoeveel beheerobjecten er aanwezig zijn.

De inventarisatie bleek geheel automatisch uitgevoerd te kunnen worden. Het transformatiemodel is ontwikkeld in FME software, terwijl het Dashboard ontwikkeld is in Tableau software.

18913349_mlZichtlijnen en zichtbelemmeringsobjecten op de kaart

Vaarweggebruikers moeten zichtbaar voor elkaar blijven. In richtlijnen zijn daarom minimumzichtafstanden per vaarwegklasse opgesteld. Deze minimumzichtafstanden kunnen gevisualiseerd worden door vanaf de vaarweg-as zogenaamde zichtlijnen te genereren. Bij een aantal bochten kan een zichtlijn land doorkruisen en belemmerd worden door objecten. Een overheidsorganisatie heeft de wens uitgesproken om de zichtlijnen en de zichtbelemmeringsobjecten op de kaart te krijgen.

In een automatisch datatransformatiemodel zijn 70.000 zichtlijnen gegenereerd en gegeneraliseerd tot zichtlijngebieden. In een vervolgstap is vervolgens hoogtedata (AHN-data) gebruikt om alle objecten die meer dan een vastgestelde hoogte ten opzichte van de lokale waterspiegel uitrijzen te markeren als zichtbelemmeringsobjecten.

Beleidsmedewerkers kunnen vervolgens zelf zien in een centraal visualisatiesysteem of er maatregelen genomen kunnen worden door bijvoorbeeld zichtbelemmeringsobjecten te verwijderen of lokaal snelheidsbeperkingen op te leggen.

Bedrijfsprofiel

Contact informatie

Gunneman GIS & Geomatics is een bedrijf dat in 2014 is opgericht door Jochgem Gunneman. In het bedrijf is kennis en ervaring aanwezig op het gebied van Geografische Informatie Systemen (GIS) en Geomatica.

Gunneman GIS & Geomatics richt zich op organisaties die geografische informatie gebruiken, zoals overheid, ingenieursbureau’s en geo-bedrijven. De meeste aanvragen komen van organisaties die zich bezig houden met beheer en beleid. In zowel Nederland als in het buitenland zijn wij actief.

Onze kantoren zijn gevestigd op de volgende lokaties:

Notenplein 150
2555ZZ Den Haag
Nederland

Via Valle della Noce 44
00046 Grottaferrata
Italië

Ons bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57702543.

Meer weten? Contacteer ons

Bel: 06-57996425
Of mail naar: jochgem@gunneman-geo.nl

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht